Blog

Čo by ste mali vedieť pred kúpou okien, alebo dverí? Ako dopytovať?

Obsah cenových ponúk, ich vyhodnotenie, zameranie stavby, či zmluva o dielo. Na čo dať pozor predtým, než investujete svoje financie?

Projekt a plánovanie

Už v štádiu plánovania je dôležité nezanedbať detaily, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu diela, resp. montáže. Jedná sa najmä o detaily napojenia rámov na ostenia, preklady a podlahy s dôrazom na zamedzenie vznikov tepelných mostov. Problematické sú i detaily súvisiace so zabudovaním roliet i žalúzií, ako aj napojenia konštrukcií na podlahu. Vedzte, že ak Vám montážnici začnú na stavbe dvere, ťažké presklené steny, či posuvné systémy vypodkladať tehlami a kusmi hranolov, ktoré nájdu na stavbe, chyba sa stala práve v tejto fáze.

Podklady pre vypracovanie cenovej ponuky

Ak sa má niečo tak dôležitého, ako je výmena starých okien za nové, resp. osadenie nových okien podariť, musí sa k výberovému konaniu pristúpiť premyslene. Skôr, než si dáte vypracovať cenovú ponuku na výplne otvorov, venujte maximálnu pozornosť vypracovaniu výpisu všetkých prvkov, ktoré potrebujete s čo najpodrobnejšou technickou špecifikáciou. Zoznam požadovaných prvkov a ich parametre by mali vychádzať z požiadaviek architektúry, účelu použitia a zákonitostí stavebnej fyziky. Takto "parametrizovaný" výpis prvkov by mal byť súčasťou projektovej dokumentácie ku stavbe. Rovnako a presne formulované zadanie zaslané rôznym dodávateľom má pre Vás tú obrovskú výhodu, že došlé ponuky budete môcť jednoduchšie navzájom porovnať. Je veľmi dobré si uvedomiť, že iba detailne špecifikované zadanie je možné vierohodne naceniť. Pre lepšiu predstavu uvedieme príklad s kúpou auta. Keď predajcu okien oslovíte so žiadosťou: „žiadam o vypracovanie cenovej ponuky na okno s rozmermi 2,5 x 3 m, je to akoby ste požiadali predajcu áut: "dajte mi, prosím cenu na osobné auto." Rovnako ako nie je možné určiť cenu auta, ak nie je bližšie určená jeho značka, výkon motora, výbava atď., nie je možné ani stanoviť cenu okna ak nie sú známe jeho ďalšie parametre. 


Ktoré parametre je teda dôležité uviesť v žiadosti o vypracovanie cenovej ponuky?

 1. Materiál (plast, hliník, drevo, drevohliník). Myslite, prosím na to, že každý materiál má svoju špecifickú oblasť použitia. Nie sú to alternatívne materiály. Ani z hľadiska architektúry a ani z hľadiska ceny. Preto nie je šťastné nechať si vypracovať ponuku na všetky materiály. Či budú Vaše okná a dvere plastové alebo hliníkové by ste mali vedieť skôr, ako požiadate o vypracovanie kalkulácie.
 2. Farba okenných rámov. Treda zadať požadovanú farbu profilov zvonku i zvnútra. Hlavne u plastových konštrukcií má táto skutočnosť významný vplyv na cenu.
 3. Delenie okien a určenie spôsobu ich otvárania vyplývajúce z požiadavky architektúry a spôsobu ich užívania. Schématické okótované skice sú taktiež nevyhnutnosťou, bez ktorej naši technici nevedia dopyt správne naceniť.
 4. Požadované parametre rámu okien. Patrí sem stavebná hĺbka profilu, počet komôr, počet tesnení, resp. koeficient prechodu tepla rámom okna Uf.
 5. Požadované parametre zasklenia. Najdôležitejšími sú koeficient prechodu tepla zasklením Ug, solárny faktor g, prestup svetla TL, ako aj materiál dištančného rámika.
 6. Požadované parametre hotového výrobku vyjadrené koeficientom prechodu tepla oknom Uw.

V prípade, že Výpis prvkov od projektanta nemáte, môžete si dopyt podľa Vašich predstáv vytvoriť a zaslať cez náš Dopytový konfigurátor tu.

Vyhodnotenie cenových ponúk

Niekedy je ťažké sa v množstve ponúk orientovať a oddeliť serióznych predajcov od tých menej serióznych :) Dúfame, že nasledovné body Vám pomôžu získané ponuky správne vyhodnotiť. Čo si všímať a na čo dať pozor?

 1. Skontrolujte počet nacenených prvkov. Mal by byť presne taký, ako ste požadovali.
 2. Dajte pozor na deklaráciu pôvodu materiálov ponúkaných konštrukcií a starostlivo si ho overte. Nie všetky informácie o pôvode výrobku, či profilového systému sú pravdivé. Ak máte pochybnosti, žiadajte od dodávateľa podloženie jeho tvrdenia o pôvode.
 3. Ak je v cenovej ponuke deklarovaná hodnota koeficientu prechodu tepla izolačným zasklením Ug = 1,0 W/m2K, vo väčšine prípadov ide o zavádzanie. Aby sa takáto hodnota dosiahla, muselo by mať pokovené low-e sklo podľa normy EN 673 stupeň emisivity = 0,01. Toto je však málo pravdepodobné, keďže na Slovensku i všeobecne v Európe sa štandardne ponúkajú pokovené sklá so stupňom emisivity od 0,02 vyššie. Potom má zasklenie normovú hodnotu Ug = 1,1 W/m2K.
 4. Všímajte si formu cenovej ponuky. Seriózna ponuka by mala byť vypracovaná po jednotlivých položkách, v elektronickej forme a mala by obsahovať okótované skice výrobkov.
 5. V kompletnej ponuke by nemali chýbať zmluvné, dodacie, platobné a záručné podmienky.
 6. Pýtajte si prospekt produktu v elektronickej podobe či papierovej podobe. Navštívte webové stránky dodávateľa. Žiadajte referencie. Poctivý dodávateľ sa Vám svojou prácou rád pochváli.
 7. Vybraný dodávateľ by Vám mal byť schopný poskytnúť kompletné služby ako poradenstvo, návrh vhodného riešenia, výroba produktov, montáž produktov a ich dlhodobý záručný i pozáručný servis. 
 8. Protokol výpočtu Uw hodnôt. Ako zákazník máte podľa STN EN 14351-1:2010 nárok na výpočet Uw hodnoty pre každý jeden dopytovaný prvok. Je to dôležitý parameter okien a dverí, ktorý slúži napr. na výpočet Energetickej bilancie celej stavby, či návrh vykurovania. Preto si ho pýtajte a cenové ponuky porovnávajte aj podľa neho.

Zameranie

Ak ste si dodávateľa na okná vybrali, dohodnite si s ním zameranie. Zameranie slúži na to, aby bola technická špecifikácia Vašej objednávky úplne presná. Podľa skutočností zistených a dohodnutých na zameraní sa pripraví návrh zmluvy o dielo. Pri zameraní majte na pamäti, že:

 1. Ku dňu zamerania je potrebné zabezpečiť prístup ku oknám / otvorom z oboch strán
 2. Objednávateľ, alebo ním poverená osoba, by mali byť pri meraní prítomní
 3. Je potrebné zabezpečiť vynesenie záväzného váhorysu (výškové určenie stavby, väčšinou 1000 mm od úrovne výšky budúcej hotovej podlahy). Od zamerania otvorov, sa s týmito následne nesmie už nič udiať (zaomietanie, prerobenie,zmena výšky podlahy a pod.)
 4. V prípade potreby je možné  písomne dohodnúť stavebnú pripravenosť ku dňu montáže.
 5. Najneskôr ku termínu merania a pri meraní je potrebné došpecifikovať všetky technické nejasnosti, ktoré z cenovej ponuky nie sú zrejmé (smer otvárania okien a dverí, ich príslušenstvo, nepriehľadnosť zasklení a pod.).

Zmluva o dielo na dodávku a montáž okien

Návrh Zmluvy o dielo by mal nasledovať až po zameraní otvorov a konečnom ujasnení technickej špecifikácie dodávky. Dbajte nato, aby súčasťou Zmluvy bola príloha Zmluvy o dielo, ktorá technicky jednoznačne definuje predmet dodávky diela. Táto príloha by mala obsahovať aj výkresy charakteristických detailov koštrukcie samotnej, ako aj jej napojene na stavbu. Čo najpresnejšia a najkonkrétnejšia zmluva je Vašou ochranou a zárukou toho, že dodané bude naozaj to, čo ste dohodli, odsúhlasili, objednali a podpísali.

Prajeme Vám šťastnú ruku a radosť z Vašich nových okien, či dverí. Ak Vás ešte niečo zaujíma,  neváhajte sa na nás obrátiť.